Zasady składania reklamacji

Jak zgłosić reklamację do TU INTER Polska SA lub TU INTER-ŻYCIE Polska SA?

Reklamację mogą Państwo zgłosić na jeden z wymienionych poniżej sposobów, zgodnie z Państwa wyborem:

  • pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@interpolska.pl,
  • pisemnie na adres (wspólny dla wszystkich spółek INTER Polska): Al. Jerozolimskie 172; 02-486 Warszawa,
  • telefonicznie,  
  • pisemnie lub podczas wizyty w dowolnej jednostce organizacyjnej INTER Polska (adresy znajdują się na stronie internetowej www.interpolska.pl),
  • pisemnie u agenta.

Co musi zawierać reklamacja

W treści reklamacji prosimy podać:

  • powód jej zgłoszenia,
  • swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres do korespondencji)
  • numer polisy lub szkody - jeśli reklamacja dotyczy umowy ubezpieczenia.  

Prosimy również o wyrażenie zgody na wysłanie odpowiedzi na reklamację drogą mailową, gdyż ułatwi
to wzajemny kontakt. Na Państwa życzenie  potwierdzimy otrzymanie reklamacji e-mailem.

Odpowiedź na reklamację

Na reklamację odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe, na Państwa adres korespondencyjny
lub e-mailem, jeśli wyrażą Państwo takie życzenie w zgłoszeniu.

Termin odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni. Jeśli w tym czasie nie uda nam się rozpatrzyć Państwa zgłoszenia, poinformujemy o tym przed upływem tego terminu, przedstawiając przyczynę i okoliczności, które powodują wydłużenie terminu. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji  nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia.

W przypadku nieuwzględnienia Państwa reklamacji, mogą Państwo  złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższą informację o sposobie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w TU INTER Polska S.A. lub TU INTER-ŻYCIE Polska SA przygotowano na podstawie ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348).