INTER Lokum


NOWOŚĆ OC SĄSIADA i OC LOKATORA
NOWOŚĆ OC SĄSIADA i OC LOKATORA
OC SĄSIADA - Jest to rozszerzenie oc w życiu prywatnym. Pozwoli nam ono na pokrycie szkód, które wyrządzimy sąsiadowi, zamieszkującemu na niższej kondygnacji, w wyniku awarii instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, niezależnie czy stało się to z naszej winy czy nie.
ASSISTANCE w INTER Lokum
ASSISTANCE w INTER Lokum
W przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku,  opieką i ochroną otaczamy Ciebie i Twoich bliskich, zamieszkujących z Tobą.
Ogień i inne zdarzenia losowe
Ogień i inne zdarzenia losowe
Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wykupić ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Powódź
Powódź
Ubezpieczenie podstawowe może zostać rozszerzone o ryzyko powodzi.
Kradzież z włamaniem i rabunek
Kradzież z włamaniem i rabunek
Przedmiotem ubezpieczenia są stałe elementy wyposażenia, ruchomości domowe (w tym mienie służbowe), wartości pieniężne oraz przedmioty wartościowe.
Ryzyko przepięcia
Ryzyko przepięcia
Przedmiotem ubezpieczenia są instalacje elektryczne, urządzenia telefoniczne, telewizyjne, radiowe oraz sprzęt elektroniczny (w tym mienie służbowe).
Dewastacja
Dewastacja
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych na terytoriach wszystkich państw świata, w okresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
Stłuczenie szyb
Stłuczenie szyb
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody w niżej wymienionym mieniu powstałe wskutek stłuczenia lub pęknięcia.
Rabunek przedmiotów codziennego użytku
Rabunek przedmiotów codziennego użytku
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek rabunku przedmiotów codziennego użytku, poza miejscem ubezpieczenia, na terytoriach wszystkich państw świata. Ochroną obejmujemy także mienie osób bliskich mieszkających z Tobą.
Zakwaterowanie zastępcze
Zakwaterowanie zastępcze
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione na wynajęcie hotelu lub innego miejsca zakwaterowania zastępczego bez kosztów dodatkowych (wyżywienie, telefon), w sytuacji, gdy na skutek wystąpienia szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny nie nadaje się do zamieszkania.
OC w życiu prywatnym
OC w życiu prywatnym
Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zwyczajnych czynności życia prywatnego.
Ubezpieczenie domu letniskowego od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie domu letniskowego od ognia i innych zdarzeń losowych
Przedmiotem ubezpieczenia są domy letniskowe, pomieszczenia przynależne, budowle, stałe elementy wyposażenia oraz ruchomości domowe.
Ubezpieczenie mienia w domu letniskowym od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie mienia w domu letniskowym od kradzieży z włamaniem i rabunku
Przedmiotem ubezpieczenia są stałe elementy wyposażenia oraz ruchomości domowe.