INTER Partner - ubezpieczenia mienia praktyki


Ogień i inne zdarzenia losowe / Mienie od wszystkich ryzyk
Ogień i inne zdarzenia losowe / Mienie od wszystkich ryzyk
Ubezpieczone mienia można objąć ochroną na dwa sposoby. Pierwszy to  ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a drugi oparty  na formule wszystkich ryzyk, czyli ubezpieczenie mienia od wszystkich  ryzyk.
Kradzież z włamaniem i rabunek
Kradzież z włamaniem i rabunek
Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Ubezpieczenie obejmuje także koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń.
Mienie w transporcie
Mienie w transporcie
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie w transporcie krajowym drogowym,  kolejowym, lotniczym lub śródlądowym przewożone na podstawie właściwych  dokumentów przewozowych.
Sprzęt (medyczny) elektroniczny od wszystkich ryzyk
Sprzęt (medyczny) elektroniczny od wszystkich ryzyk
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest zarówno stacjonarny, jak i przenośny sprzęt komputerowy i medyczny, a także koszty odtworzenia utraconych danych.
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna
Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna za szkody w  mieniu lub na osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności  gospodarczej.
Assistance
Assistance
Assistance to różnego rodzaju pomoc dla przedsiębiorcy w trudnych sytuacjach.  
Telefoniczna Asysta Prawna
Telefoniczna Asysta Prawna
To usługa polegająca na organizacji i pokryciu kosztów udzielenia Asysty   Prawnej. Pomoc udzielana jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w   miarę możliwości na bieżąco lub w terminie do 3 dni roboczych.  
Klauzule do ubezpieczenia mienia
Klauzule do ubezpieczenia mienia
INTER Polska umożliwia przedsiębiorcy dodatkową możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia INTER Partner.  
Klauzule do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Klauzule do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
INTER Polska oferuje dodatkową możliwość rozszerzenia zakresu  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach pakietu INTER Partner.