OC Podmiotów Leczniczych


Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego (świadczeniodawcy) za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).