OC innych zawodów medycznych


Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Świadczeniodawcy Niebędącego Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą, Udzielającego Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Świadczeniodawcy Niebędącego Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą, Udzielającego Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.  U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).