INTER Bezpieczny Kredyt

Terminowe Ubezpieczenie na Życie INTER Bezpieczny Kredyt

 

Wypłata świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości sumy ubezpieczenia osobie uprawnionej lub uposażonemu.

   

Co może zabezpieczyć ubezpieczenie terminowe?

- zabezpieczenie kredytu bankowego

- zabezpieczenie przyszłości rodziny  

- zabezpieczenie spłaty podatku spadkowego  

- pokrycie kosztów pogrzebu

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia:

 • na podstawie oświadczenia złożonego przez Ubezpieczającego na
   
 • umowę uważa się za zawartą z dniem doręczenia Ubezpieczającemu polisy;
 • data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest wskazana na polisie i rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po dniu opłacenia składki,
 • INTER-ŻYCIE Polska przed zawarciem  umowy ubezpieczenia dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie uproszczonych procedur. Wnioski o zawarcie umowy ubezpieczenia do kwoty 150.000 zł sumy ubezpieczenia podlegają jedynie uproszczonej procedurze oceny ryzyka, na którą składa się ankieta medyczna znajdująca się we Wniosku o Zawarcie Umowy. W przypadku podwyższonego ryzyka zdrowotnego możemy poprosić klienta o wykonanie badań lekarskich na koszt INTER-ŻYCIE Polska.

Już w dniu podpisania wniosku Posiadasz ochronę ubezpieczeniową.

Zgodnie z

wraz z

Klient posiada Ochronę Tymczasową, która:

 • rozpoczyna się od dnia podpisania wniosku o ubezpieczenie, jednak nie wcześniej niż od następnego dnia po dniu opłacenia składki ubezpieczeniowej,
 • obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • suma ubezpieczenia z umowy podstawowej, jednak nie więcej niż 50.000 zł,
 • ochrona tymczasowa wygasa:
 1. z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia
 2. w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczającego z zawarcia umowy ubezpieczenia
 3. z dniem dostarczenia do INTER-ŻYCIE Polska odpowiedniego pisemnego oświadczenia,
 4. w przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez INTER-ŻYCIE Polska
 5. z dniem doręczenia Ubezpieczającemu pisemnego powiadomienia,
 6. w dniu śmierci Ubezpieczonego,
 7. po upływie 60 dni od dnia podpisania wniosku o ubezpieczenie.