Kiedy przysługuje świadczenie dzienne

Świadczenie dzienne w ramach ubezpieczenia INTER Kontrakt przysługuje jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

 • Ubezpieczony na dzień wystąpienia zdarzenia posiada kontrakt
 • Ubezpieczony w trakcie trwania czasowej niezdolności do pracy faktycznie nie wykonuje żadnych czynności zarobkowych
 • Wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe (tj. czasowa niezdolność do pracy) i Ubezpieczony przedstawi dokumenty potwierdzające ten fakt, tj.:
 • a) wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia INTER Kontrakt
  b) orzeczenie lekarskie na druku ZLA lub inne orzeczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy, jej przyczynę (diagnozę) oraz długość trwania
  c) w przypadku NW lub leczenia szpitalnego – dodatkową dokumentację medyczną potwierdzające przyczynę niezdolności, aby obowiązywał wymagany 15-dniowy okres trwania tej niezdolności
 • W przypadku kwoty doubezpieczenia – Ubezpieczony przedstawi dokumenty potwierdzające osiągane przychody z kontraktu/kontraktów, aby możliwa była weryfikacja wysokości przychodu
 • Ubezpieczony dostarczył wszystkie wymagane dokumenty
 • Ubezpieczony regularnie opłaca składkę

Świadczenie dzienne wypłacane jest maksymalnie do 180 dnia czasowej niezdolności do pracy.