Jak postępować w przypadku szkody?

Po otrzymaniu od Poszkodowanego pisma roszczeniowego, wezwania do zapłaty powinieneś:

 1. Niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie TU INTER Polska S.A.
 2. Podjąć aktywną współpracę z TU INTER Polska S.A. w celu umożliwienia ustalenia okoliczności powstania szkody oraz zasadności roszczenia.
 3. Nie podejmować działań odnośnie uznawania i zaspokajania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całości, części lub na zasadzie ugody z Poszkodowanym.
 4. Niezwłocznie poinformować TU INTER Polska S.A. w przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu karnego lub nakazu zapłaty w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym nawet, gdy samo zdarzenie ubezpieczeniowe zostało już zgłoszone.

W przypadku wytoczenia powództwa w związku z ponoszoną odpowiedzialnością cywilną powinieneś:

 1. Niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie TU INTER Polska S.A.
 2. Na żądanie TU INTER Polska S.A. pozostawić prowadzenie procesu, udzielić pełnomocnictwa osobie wskazanej i dostarczyć wszelkich wyjaśnień uznanych przez tę osobę za niezbędne. Powyższe nie zwalnia jednak Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z obowiązku wnoszenia w terminie sprzeciwu lub właściwych środków odwoławczych od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji administracyjnych w sprawie odszkodowań.
 3. Doręczyć orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

Dokumenty

Jakie dokumenty należy przygotować i przesłać wraz z pismem roszczeniowym Poszkodowanego:

 • kserokopię prawa wykonywania zawodu, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane specjalizacje, certyfikaty, przebyte kursy (jeśli są w posiadaniu),
 • informację na jakiej podstawie występowało zatrudnienie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych Poszkodowanemu (prosimy o nadesłanie stosownej kserokopii umowy - dane dotyczące wynagrodzenia mogą zostać zakryte, ponieważ nie są one przedmiotem zainteresowania naszego Towarzystwa),
 • jeśli Poszkodowany był przyjmowany w ramach prowadzonej Indywidualnej Praktyki Lekarskiej lub Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej prosimy o:
  • kserokopię pozwolenia na prowadzenie indywidualnej (specjalistycznej) praktyki lekarskiej, wraz ze wpisem do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich,
  • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące w dniu szkody,
 • kserokopię pełnej dokumentacji medycznej, mającej związek z przedmiotową szkodą z Placówki, w której udzielane były świadczenia zdrowotne Poszkodowanemu,
 • informacji czy w przedmiotowej szkodzie były wykonywane badania diagnostyczne (USG, RTG, TK itp.). Jeśli tak prosimy o ich przesłanie lub informację w czyim są posiadaniu.

Jeśli jesteś Poszkodowanym i chcesz zgłosić szkodę z Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza prosimy o nadesłanie:

 • ,
 • szczegółowego opisu przedmiotowego zdarzenia,
 • kserokopii dowodu osobistego (wraz ze stroną z adresem zameldowania / zamieszkania),
 • pisma roszczeniowego złożonego do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego,
 • kserokopii pełnej dokumentacji medycznej z Placówki, w której udzielał świadczeń Ubezpieczający / Ubezpieczony oraz ze wszystkich placówek, które udzielały Państwu świadczeń zdrowotnych w związku z przedmiotowym leczeniem naprawczym, mającym związek z przedmiotową szkodą,
 • jeżeli były wykonywane: wykonane badania diagnostyczne (USG, RTG, TK itp.) lub wskazanie, w czyim są posiadaniu,
 • rachunki, faktury, kosztorysy potwierdzające wysokość zgłoszonych roszczeń.