Dla kogo ubezpieczenie OC?

Dla kogo ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie obowiązkowe

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinni zawrzeć lekarze, którzy:

- wykonują zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- prowadzą indywidualną lub grupową praktykę lekarską lub specjalistyczną praktykę lekarską

- prowadzą praktykę wyłącznie w miejscu wezwania

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium RP, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje m.in. szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy oraz polegających na zapłacie kar umownych.

Ubezpieczenie obowiązkowe nie chroni także przed szkodami osobowymi wyrządzonymi bez związku z udzielaniem świadczeń. Nie zabezpiecza ono także wszystkich sfer działalności lekarza, np. umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej.

W takich sytuacjach potrzebne jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o OC dobrowolne.