Jak postępować w przypadku szkody?

Po otrzymaniu od Poszkodowanego pisma roszczeniowego, wezwania do zapłaty powinieneś:

 1. Niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie TU INTER Polska S.A.
 2. Podjąć aktywną współpracę z TU INTER Polska S.A. w celu umożliwienia ustalenia okoliczności powstania szkody oraz zasadności roszczenia.
 3. Nie podejmować działań odnośnie uznawania i zaspokajania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w całości, części lub na zasadzie ugody z Poszkodowanym.
 4. Niezwłocznie poinformować TU INTER Polska S.A. w przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu karnego lub nakazu zapłaty w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym nawet, gdy samo zdarzenie ubezpieczeniowe zostało już zgłoszone.

W przypadku wytoczenia powództwa w związku z ponoszoną przez odpowiedzialnością cywilną objętą ochroną ubezpieczeniową powinieneś:

 1. Niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie TU INTER Polska S.A.
 2. Na żądanie TU INTER Polska S.A. pozostawić prowadzenie procesu, udzielić pełnomocnictwa osobie wskazanej i dostarczyć wszelkich wyjaśnień uznanych przez tę osobę za niezbędne. Powyższe nie zwalnia jednak Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z obowiązku wnoszenia w terminie sprzeciwu lub właściwych środków odwoławczych od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji administracyjnych w sprawie odszkodowań.
 3. Doręczyć orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

Dokumenty

Jakie dokumenty należy przygotować i przesłać wraz z pismem roszczeniowym Poszkodowanego:

 • dokumenty pozwalające na prowadzenie działalności w formie jaką posiada Państwa placówka (kserokopia wpisu do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, kserokopia wpisu do KRS, umowa spółki wraz ze statutem, zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej itp.),
 • szczegółowego opisu przedmiotowego zdarzenia dokonanego przez osobę odpowiedzialną za przedmiotową szkodę,
 • kserokopię umowy łączącej Państwa z osobą udzielającą świadczeń medycznych z związku z przedmiotową szkodą - dane dotyczące wynagrodzenia mogą zostać zakryte, ponieważ nie są one przedmiotem zainteresowania naszego Towarzystwa,
 • kserokopię pełnej dokumentacji medycznej Poszkodowanego, mającej związek z przedmiotową szkodą z Państwa Placówki,
 • informacji czy w przedmiotowej szkodzie były wykonywane badania diagnostyczne (USG, RTG, TK itp.). Jeśli tak prosimy o ich przesłanie lub informację w czyim są posiadaniu,
 • pozostałe dokumenty zostaną wskazane przez likwidatora.

Jeśli jesteś Poszkodowanym i chcesz zgłosić szkodę z Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza prosimy o nadesłanie:

 • ,
 • szczegółowego opisu przedmiotowego zdarzenia,
 • kserokopii dowodu osobistego (wraz ze stroną z adresem zameldowania / zamieszkania),
 • pisma roszczeniowego złożonego do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego,
 • kserokopii pełnej dokumentacji medycznej z Placówki, w której udzielał świadczeń Ubezpieczający / Ubezpieczony oraz ze wszystkich placówek, które udzielały Państwu świadczeń zdrowotnych w związku z przedmiotowym leczeniem naprawczym, mającym związek z przedmiotową szkodą,
 • jeżeli były wykonywane: wykonane badania diagnostyczne (USG, RTG, TK itp.) lub wskazanie, w czyim są posiadaniu,
 • rachunki, faktury, kosztorysy potwierdzające wysokość zgłoszonych roszczeń.