Sumy gwarancyjne

Sumy gwarancyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy podmioty lecznicze, udzielające świadczeń innych niż szpitalne, w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 100 000 euro na jedno zdarzenie i 500 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy podmioty lecznicze, udzielające świadczeń szpitalnych, w ramach wykonywanej działalności leczniczej.  

Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 30 000 euro na jedno zdarzenie i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy osoby fizyczne, niebędące podmiotem wykonującym działalność leczniczą, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają je w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 10 000 euro na jedno zdarzenie i 50 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.