Zwrot kosztów leczenia, jak zgłosić szkodę?

Biuro Ubezpieczeń Zdrowotnych
TU INTER Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IVp.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
mazowieckie, Polska

Centrum Klienta INTER Vision
  0 801 801 082 dla telefonów stacjonarnych
  (022) 333 77 33 dla telefonów komórkowych
  zdrowotne@interpolska.pl

TU INTER Polska S.A. zwraca koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w placówkach niekontraktowych do wysokości określonej w wykazie świadczeń na podstawie pisemnego zgłoszenia roszczenia na FORMULARZU wraz z załącznikami:

  • oryginały rachunków/faktur,
  • inne dokumenty niezbędne do realizacji świadczenia.

Koszty leczenia ambulatoryjnego, np. konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, wizyty domowe, rehabilitacja, psychoterapia

Rachunki muszą zawierać:

  • imię i nazwisko, któremu zostało udzielone świadczenie zdrowotne,
  • aktualny adres Ubezpieczonego,
  • datę,
  • pełną i dokładną nazwę udzielonego świadczenia zdrowotnego wraz z ceną jednostkową,
  • pieczęć firmową placówki,
  • podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku.

Koszty leczenia dentystycznego

Rachunki za leczenie dentystyczne muszą zawierać poza w/w dodatkowo oznaczenie leczonych zębów.

Koszty leczenia protetycznego/ortodontycznego

Ubezpieczony jest zobowiązany przed rozpoczęciem leczenia przedłożyć TU INTER Polska S.A. plan przebiegu leczenia wraz z kosztorysem oraz uzasadnieniem medycznej konieczności przeprowadzenia zabiegu. TU INTER Polska S.A. pokrywa koszty świadczeń protetycznych/ortodontycznych powstałe po akceptacji planu leczenia wyłącznie na podstawie rachunku.
Rachunki za leczenie protetyczne/ortodontyczne muszą zawierać dodatkowo oznaczenie leczonych zębów.

Dzienny zasiłek szpitalny

Podstawą do wypłaty świadczenia jest kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego lub karty wypisu ze szpitala.

Zwrot kosztów świadczeń następuje zgodnie Ogólnymi i odpowiednimi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Wykazem świadczeń zdrowotnych TU INTER Polska S.A. realizowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego INTER Vision.
TU INTER Polska S.A. wypłaca świadczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia.